ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္မ်ား

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၊ ေျမာက္အေမရိကတိုက္

ေျမာက္အေမရိကတိုက္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အဗၺဒြလ္ဘဟာအရွင္ျမတ္ ေျမာက္အေမရိက ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရိွေတာ္မူစဥ္ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕အနီး ေဝးလ္မက္၌ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ၊ အာဖရိကတိုက္

အာဖရိကတိုက္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ယူဂႏၶာႏိုင္ငံ၊ ကမ္ပါလာၿမိဳ႕၌ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ၾသစေၾတးလ်တိုက္

ၾသစေၾတးလ်တိုက္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၊ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ဘက္တြင္ သာသနာထိန္းႀကီး ေရွာ္ဂီအဖႏၵီအရွင္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၁၇) ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဥေရာပတိုက္

ဥေရာပတိုက္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ သာသနာထိန္းႀကီး ေရွာ္ဂီ အဖႏၵီအရွင္၏ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕၏ အေနာက္ဘက္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ ၿပီးစီးခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ပနားမားႏိုင္ငံ၊ လက္တင္အေမရိက

လက္တင္အေမရိက၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ပနားမားႏိုင္ငံ၊ ပနားမားၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္၌ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ဆမိုးဝါးႏိုင္ငံ၊ ပစိဖိတ္ကၽြန္းမ်ားေဒသ

ပစိဖိတ္ကၽြန္းမ်ား၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆမိုးဝါးႏိုင္ငံ၊ ဆမိုးဝါးၿမိဳ႕၌ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ဖြင့္ပြဲသို႔ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္စား အမၼတူဘဟာ႐ူဟီယာခါႏြမ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားထဲမွ ပထမဆံုး ဘဟာအီသာသနာကို လက္ခံယံုၾကည္သူ ဆမိုးဝါးႏိုင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဆူဆူဂါ မလီတြာ တႏူမာဖီလီ (၂) တို႔သည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ တက္ေရာက္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယတိုက္ငယ္

အိႏိၵယတိုက္ငယ္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမဳိ႕၌ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရိွ လည္ပတ္မႈအမ်ားဆံုး အေဆာက္အအံုမ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ (၄.၆) သန္းရိွခဲ့ရာ ကမာၻတြင္ အမ်ားဆံုးလည္ပတ္ေသာ အေဆာက္အအံုးမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ ေတာင္အေမရိကတိုက္

ေတာင္အေမရိကတိုက္၏ မိခင္ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ခ်ီလီႏိုင္ငံ၊ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ၌ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၃) ရက္မွ (၁၆) ရက္ အထိ ဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ တိုက္အဆင့္ ဘဟာအီဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ႀကီးမ်ား တြင္ (၈) ခုေျမာက္ႏွင့္ တိုက္အဆင့္ ေနာက္ဆံုးေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္သည္။

ဘဟာအီသာသနာ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ

ေဒသဆိုင္ရာ ဘဟာအီဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ကို ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံ၊ ဘက္တမ္ဘမ္းခ႐ိုင္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ႏွင့္ (၂) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ဖြင့္ပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ဤဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္သည္ ေဒသအဆင့္ ပထမဆံုး တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္သည့္ ဘဟာအီ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္႐ံုးေတာ္

ဘဟာအီသာသနာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပံု၏ တစ္ကမာၻလံုး ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ အျမင့္မားဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာစုိုးပိုင္ေတာ္မူေသာ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလတြင္ စတင္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ဟိုက္ဖာၿမိဳ႕ရိွ ကာမယ္လ္ေတာင္ေတာ္ေပၚ၌ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ႐ံုးစိုက္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဘဟာအီသာသနာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာျပန္႔ပြားေရး ဗဟိုဌာန

ဘဟာအီသာသနာ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံပံု၏ တစ္ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ ခန္႔အပ္ေသာ အျမင့္ဆံုးအဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည့္ ဘဟာအီသာသနာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သာသနာျပန္႔ပြားေရးဗဟိုဌာန အေဆာက္အအံုအား အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ ဟုိက္ဖာၿမိဳ႕ရိွ ကာမယ္လ္ေတာင္ေတာ္ေပၚ၌ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးေျမာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘဟာအီသာသနာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ဘဟာအီသာသနာသည္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သာသနာေတာ္ စတင္ေရာက္ရိွခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ အျမင့္မားဆံုး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘဟာအီသာသနာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခဲ့ၿပီး အမွတ္ ၃၅၅၊ ဗညားဒလလမ္း၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ ႐ံုးစိုက္၍ သာသနာ့ေရးရာမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္။