ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဘဟာအီသာသနာေတာ္၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္အတြက္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ပဋိညာဥ္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ဥပေဒသေတာ္မ်ားပါရွိသည့္ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ကီတာဘီအကၠဒက္စ္က်မ္းေတာ္တြင္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး (၅)ႏွစ္တိုင္းတြင္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဘဟာအီသာသနာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးက မဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကရသည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္က လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဘက္မွ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ လံု႔လစိုက္ၾကရန္၊ ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး၊ လူသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရိွသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ အဆင့္အေျခကို ကာကြယ္ေပးရန္ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ထံမွ အခြင့္အာဏာကို ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အစဥ္အၿမဲ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဘဟာအီသာသနာ၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အားအင္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာ က်မ္းစာပိုဒ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္ အတည့္အလင္း မေဖၚျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္အတြက္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၁၉၆၃)ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ကမာၻ႔ဘဟာအီ သာသနာဝင္ထုတစ္ရပ္လံုး၏ အရည္အေသြးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ဘဟာအီသာသနာဝင္ထု၏ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း အေတြးအေခၚႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကမာၻႀကီးအမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္႐ိွရန္ သင္ယူေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမာၻႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပင္ အခက္အခဲအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အခက္အခဲတိုင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖမ်ားကို အခ်ိန္၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထံသို႔ လႊဲအပ္ထားသင့္ေလသည္။