ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ဘုရားရွိခိုးဆုေတာင္းပြဲမ်ား(Devotional Meetings)

ဘုရားရွိခုိးပတၱနာျပဳျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ျဖစ္တည္ေပးေတာ္မူေသာဘုရားသခင္ႏွင့္စကားေျပာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပတၱနာျပဳေနစဥ္အေတာအတြင္းလူတိုင္းတစ္ဦးစီအေနႏွင့္သူတို႔၏ႏွလံုးသားအတြင္းထဲမွလာသည့္ေတာင့္တမႈအတြက္သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသည့္ ဘုရားသခင္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ႏွီးေႏွာေျပာဆို၍ ျဖည့္ဆည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အင္အားနည္းသည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္ထံပါးတြင္တိုးလွ်ိဳးေတာင္းခံႏိုင္ၿပီးအရွင့္ထံမွ ကူညီမစမႈကိုေတာင္းဆိုႏိုင္ေပသည္။ ေန႔စဥ္ပတၱနာျပဳရွိခိုးျခင္းသည္ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ လူ႔ေလာကကိုအမႈထမ္းရန္ ႏွစ္ျမွပ္ထားသည့္ ဘဝအသက္တာ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုအင္အားျဖည့္တင္းေပးသည္။

တစ္ကိုယ္ေရဘုရားရွိခိုးပတၱနာျပဳမႈႏွင့္ ဘာဝနာပြားမ်ားျခင္းတို႔ကိုလုပ္ၾကသည့္အျပင္မိသားစုမ်ားသည္ သူတို႔မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ား၏ေနအိမ္မ်ားတြင္ အလႊာေပါင္းစံုမွလူမ်ားႏွင့္ အတူတကြစုေပါင္းဘုရားရွိခိုးရန္အတြက္ စုစည္းၾကသည္။ ဤေနရာထိုင္ခင္းမ်ိဳးစံုတြင္ျပဳလုပ္သည့္ စုေပါင္းဘုရားရွိခိုးပြဲမ်ားအားျဖင့္ လူအမ်ားကိုစည္းလံုးညီညြတ္သည့္ဘက္သို႔ ေရာက္ေစသည္။ ဤစုစည္းပြဲမ်ားတြင္ တက္ေရာက္သူမ်ားကသူတို႔အတူတကြ ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳၾကသျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္ မိတ္ေဆြေရာင္းရင္းစိတ္မ်ားကို မွ်ေဝရရွိၾကသည္။

တက္လူငယ္ဝိညာဏစြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးအစီအစဥ္(Junior Youth Empowerment )

အသက္ ၁၁ႏွစ္မွ ၁၄ႏွစ္ၾကားရွိလူငယ္မ်ားသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာတို႔တြင္ တမဟုတ္ခ်င္းႏွင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနသည့္ အခ်ိန္ကာလကိုျဖတ္သန္းၾကရသည္။

ဤအစီအစဥ္အားျဖင့္သူတို႔၏မ်ားျပားလွသည့္ ေမြးရာပါစြမ္းရည္မ်ားကိုထုတ္ေဖာ္ေပးၿပီးသူတို႔ဘဝမ်ား၏ အေရးပါလွေသာဤအဆင့္မ်ားတြင္လမ္းေၾကာင္းတည့္ေပးရန္ ကူညီေပး၍ သူတို႔၏ စြမ္းအင္စြမ္းအားမ်ားကိုယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္ျမင့္မားေရးဘက္သို႔ ဦးတည္သြားေစရန္လည္းစြမ္းအားျမွင့္တင္ေပးသည္။

ကေလးသင္တန္းမ်ား(Children’s Classes)

ကေလးမ်ားသည္ ဘုရားသခင္ထံမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိေသာတန္ဖိုးႀကီးမားလွသည့္ လက္ေဆာင္ပင္ျဖစ္သည္။ သူတို႔ကိုကေလးဘဝ၏ အေစာဆံုးအေျခအေနကတည္းကပင္ေကာင္းျမတ္ေသာၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳအမူမ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးရမည္။ သူတို႔သည္ အပင္ငယ္ကေလးမ်ားႏွင့္တူၾကၿပီးအကိုင္းေလးသည္ စိမ္းစို၍ ႏုနယ္ေနသည့္အခါတြင္ ၎အားပ်ိဳးေထာင္ေပးသည့္ နည္းလမ္းအတိုင္းႀကီးထြားလာလိမ့္မည္။

ကမာၻတစ္လႊားရွိကေလးငယ္မ်ား၏ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားႏွင့္ သူတို႔အတြက္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚသတိထားမိသျဖင့္ဘဟာအီသာသနာဝင္ထုသည္ သူတို႔ရပ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။ ဤသင္တန္းမ်ားသည္ သူတို႔အတြက္စာရိတၱႏွင့္ဆုိင္သည့္စြမ္းရည္မ်ားကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစၿပီး ျမင့္ျမတ္၍ ေျဖာင့္မတ္ေသာကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအေျခခံအုတ္ျမစ္ကိုခ်ေပးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုပုိ႔ခ်ေပးသည္။

ေလ့လာဝိုင္းမ်ား(Study Circles)

ေလ့လာဝိုင္းမ်ားသည္ အေလးအနက္ရွိ၍ စိတ္ဓာတ္ကို ျမွင့္တင္ေပးသည့္ဝန္းက်င္ထဲတြင္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ႏွလံုးသားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျဖစ္တည္ေပးသည့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မ်ားကိုစနစ္တက်ေလ့လာရာတြင္ ပုံမွန္စုစည္းၾကသည့္ လူအနည္းငယ္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

ဤကဲ့သို႔ ေလ့လာျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ဘုရားရွင္၏ျဖစ္တည္ေပးသည့္ ႏႈတ္ကပါတ္ေတာ္မ်ားအေပၚေလးေလးနက္နက္ျဖင့္နားလည္မႈရရွိေစရန္၊ ၎၏အဓိပၸါယ္မ်ားကိုနားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ ၎တို႔ကိုအသံုးခ်ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကိုရွာေဖြရန္ပင္ျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုသည့္လုပ္ငန္းစဥ္အားျဖင့္လူသားေလာကကိုပိုျမင့္မားေသာအဆင့္အေျခဆီအမႈထမ္းေပးရန္အတြက္ေလ့လာမႈထဲတြင္ ပါဝင္သူတုိ႔အားသူတို႔၏စြမ္းရည္မ်ားကိုျမွင့္တင္ေပးလိမ့္မည္။

ေလ့လာဝိုင္းတစ္ခုစီ၏ အႀကိမ္အေရအတြက္ႏွင့္ ၾကာခ်ိန္တို႔ကိုေလ့လာသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဦးေဆာင္သူတို႔ကအာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ အရွိန္ႏႈန္းကိုဆက္လက္ထိန္းထားႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္သတ္မွတ္ၾကသည္။ လူအားလံုးကိုလည္းေလ့လာဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့လာၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

ကမာၻႀကီးေျပာင္းလဲေရးအတြက္မိခင္မ်ား ပညာေရးအစီအစဥ္

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာကမၻာကုိတည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ မိမိ၏မိသားစုမွ စတင္ေျပာင္းလဲရပါမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္ မိခင္ေရာဖခင္ပါ အေရးပါေသာ္လည္းမိခင္၏အခန္းက႑သည္ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိခင္သည္ မိသားစုအတြက္ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သားသမီးမ်ားအားသြန္သင္ဆံုးမရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိမိခင္ပြန္းသည္ ႐ွာေဖြထားသည့္ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအားစနစ္တက်သံုးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုု၏ က်န္းမာေရးကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္လည္းေကာင္းအေရးပါသည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္။

မိခင္တြင္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရးအားနည္းေနပါကမိသားစုအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကိုလူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈနယ္ပယ္တိုင္းတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိခင္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာပညာတတ္ေျမာက္ရန္မွာအထူးအေရးႀကီးၿပီး ၎သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္းအသိပညာ၏ အသီးအပြင့္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝသာယာလွပေရးတို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။