ဘာဗ္ဘုရားရွင္

ဘာဗ္ဘုရားရွင္

ဘာဗ္ဘုရား႐ွင္- ဘဟာအီသာသနာ၏ ေ႐ွ႕ေတာ္ေျပးၾကြလာပြင့္ေတာ္မူသည့္အ႐ွင္

၁၉-ရာစုအလယ္ပိုင္းသည္ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားအၾကမ္းတမ္းဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္လူငယ္တစ္ဦးက သူသည္ ေရွးဘုရားတို႔၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူၿပီး လူသားအားလံုး၏ ဘဝမ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူမည့္ ဘုရားရွင္တစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေၾကျငာ ေတာ္မူခဲ့သည္။ အ႐ွင္စံျမန္းေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအခ်ိန္က စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္က်ဆံုးေသာ အေျခအေနကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ အ႐ွင္၏ ေၾကျငာေတာ္ မူခ်က္သည္ လူတန္းစားအလႊာစံုကို စိတ္လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ႏႈိးဆြေပးလိုက္ၿပီး ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေနာက္လိုက္တို႔သည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အရွင္၏ အမည္နာမေတာ္မွာ အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ “ဘာဗ္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး “ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္တံခါး” ဟုအဓိပၸါယ္ရပါသည္။

အ႐ွင္သည္ လူသားမ်ား၏ နိမ့္က်ေနေသာ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကို ျမွင့္တင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာသူဆင္းရဲမ်ား၏ အဆင့္အေျခ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အ႐ွင့္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ဘဝအသက္တာမ်ားကို အရွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး သာသနာေတာ္အတြက္ အ႐ွင့္ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ သူရသတၱိျပည့္စံုစြာျဖင့္ လူသားေလာကအတြက္ အရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဝိုင္းဝန္းျဖည့္ဆည္းရင္း အသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကသည္။ ဘာဗ္အရွင္ျမတ္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ရာစုသစ္ တစ္ခု၏ တံခါးဝပင္ျဖစ္သည္။ အ႐ွင့္သာသနာေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ဘာသာသာသနာအားလံုးမွ ဘုရားရွင္မ်ား၏ ဗ်ာဒိတ္ေပးေတာ္ႏွင့္အညီ ဘာဗ္ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္သည္ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ ဆႏၵေတာ္အရ လူသားမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းေခတ္ေတာ္ကို ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူရန္ ယေန႔ေခတ္အတြက္ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူသည့္ အလင္းေတာ္ရဘုရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

“အ႐ွင္၏ ဘဝအသက္တာကို လူသားမ်ားသည္ အႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆံုးေသာ သူရသတၱိ၏ စံနမူနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈစားရန္ အခြင့္အလမ္းကိုရ႐ိွခဲ့ၾကသည္။”