ဘဟာအြလႅာဘုရားရွင္ႏွင့္ အရွင္၏ပဋိညာဥ္သစၥာေတာ္

ဘာဗ္ဘုရားရွင္

ဘာဗ္ဘုရား႐ွင္- ဘဟာအီသာသနာ၏ ေ႐ွ႕ေတာ္ေျပးၾကြလာပြင့္ေတာ္မူသည့္အ႐ွင္

၁၉-ရာစုအလယ္ပိုင္းသည္ ကမာၻ႔သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားအၾကမ္းတမ္းဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ကုန္သည္လူငယ္တစ္ဦးက သူသည္ ေရွးဘုရားတို႔၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူၿပီး လူသားအားလံုး၏ ဘဝမ်ားကိုေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူမည့္ ဘုရားရွင္တစ္ဆူ ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း ေၾကညာေတာ္မူခဲ့သည္။ အ႐ွင္စံျမန္း ေနထိုင္သည့္ တိုင္းျပည္အီရန္ႏိုင္ငံတြင္ ထိုအခ်ိန္က စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ အနိမ့္က်ဆံုးေသာ အေျခအေနကို ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရသည္။ အ႐ွင္၏ ေၾကညာေတာ္ မူခ်က္သည္ လူတန္းစားအလႊာစံုကို စိတ္လႈပ္႐ွားမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ႏႈိးဆြေပးလိုက္ၿပီး ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ ေနာက္လိုက္တို႔သည္ လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အရွင္၏ အမည္နာမေတာ္မွာ အာရဗီဘာသာစကားျဖင့္ “ဘာဗ္” ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး “ဘုရားသခင္ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္တံခါး” ဟုအဓိပၸာယ္ရပါသည္။

အ႐ွင္သည္ လူသားမ်ား၏ နိမ့္က်ေနေသာ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကို ျမွင့္တင္ရန္ ဖိတ္ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာ သူဆင္းရဲမ်ား၏ အဆင့္အေျခ တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အ႐ွင့္ေနာက္လိုက္မ်ား၏ ဘဝအသက္တာမ်ားကို အရွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျမွင့္တင္ေပးခဲ့ၿပီး သာသနာေတာ္အတြက္ အ႐ွင့္ေနာက္လိုက္မ်ားသည္ သူရသတၱိျပည့္စံုစြာျဖင့္ လူသားေလာကအတြက္ အရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဝိုင္းဝန္းျဖည့္ဆည္းရင္း အသက္ေပးလွဴခဲ့ၾကသည္။ ဘာဗ္ဘုရား႐ွင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ရာစုသစ္တစ္ခု၏ တံခါးဝပင္ျဖစ္သည္။ အ႐ွင့္သာသနာေတာ္၏ သက္တမ္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔သာၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ ဘာသာသာသနာအားလံုးမွ ဘုရားရွင္မ်ား၏ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ႏွင့္အညီ ဘာဗ္ဘုရားရွင္၏ သာသနာေတာ္သည္ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ ဆႏၵေတာ္အရ လူသားမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းေခတ္ေတာ္ကို ေျပာင္းလဲေပးေတာ္မူရန္ ယေန႔ေခတ္အတြက္ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူသည့္ အလင္းေတာ္ရဘုရားရွင္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ လမ္းေၾကာင္းကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အတြက္ျဖစ္သည္။

“အ႐ွင္၏ ဘဝအသက္တာကို လူသားမ်ားသည္ အႀကီးက်ယ္အခမ္းနားဆံုးေသာ သူရသတၱိ၏ စံနမူနာမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ႐ႈစားရန္ အခြင့္အလမ္းကိုရ႐ိွခဲ့ၾကသည္။”

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ (လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင့္ထံပါးမွ ပညာေပးအ႐ွင္)

သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ေလ့လာၾကည့္ပါကဘာသာ၊ သာသနာအားလံုးတို႔သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (ဥပေဒေတာ္မ်ား) ကိုခ်မွတ္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘာသာ၊ သာသနာအာလံုး၏ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ အျပည့္အဝျဖင့္ ညီညြတ္မွ်တသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္နွင့္ လူတို႔၏ စုေပါင္းေနထိုင္ ေသာဘဝမ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရေပမည္။

လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ထံမွ အလင္းေတာ္ရအ႐ွင္တစ္ပါးပြင့္ထြန္းလာျခင္းဆိုသည္မွာ သဗၺညဳတေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ျခင္း(အလင္းေတာ္ရျခင္း၊ ဘုရားအျဖစ္ကိုရ႐ိွျခင္း)ပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအ႐ွင္အားျဖင့္ လူသားေလာကအား ေနာက္ထပ္တိုးတက္ေသာ အဆင့္အေျခတစ္ခုအတြက္ ကမာၻေလာက၏ အခ်ဳပ္ အေႏွာင္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစေလသည္။

၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ “ထာဝရဘုရားသခင္၏ ဘုန္းက်က္သေရေတာ္”ဟု အနက္အဓိပၸာယ္ရေသာ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ကို အသစ္ေသာ သာသနာေတာ္ ႏွင့္အတူ လူသားေလာကသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၄ဝ)တိုင္တိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ က်မ္းစာပိုဒ္ငယ္မ်ား၊ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ ဆုေတာင္းမ်ား၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားစြာတို႔သည္ အ႐ွင္၏ ကေလာင္ေတာ္မွ စီးဆင္းလာခဲ့သည္။ အ႐ွင္သည္ လူတို႔၏ဘဝမ်ားတြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမွ စံုတူဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႀကီး၏ မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

“ငါအ႐ွင္သည္ ကမာၻေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို ဘယ္အခါမွ် မလိုလားခဲ႔။ ငါအ႐ွင္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာဘုရား႐ွင္က ေတာင္းဆိုထားသမွ်ကို ခံရေတာ္မူသည့္အ႐ွင္ (အလင္းေတာ္ရဘုရား႐ွင္) ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း လူသားမ်ားထံ ဖြင့္ဟေၾကညာေတာ္မူရန္ပင္ျဖစ္သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္သည္ ယေန႔လူသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာဆံုးမၾသဝါဒမ်ားကို လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္္ထံမွ လူသားေလာကသို႔ ယူေဆာင္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း(၄ဝ)တိုင္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းတို႔ကိုခံစားခဲ့ရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အ႐ွင္၏ ဘဝအသက္တာႏွင့္ အ႐ွင္ယူေဆာင္လာသည့္ သာသနာေတာ္ကိုကမာၻတစ္လႊားတြင္ ပို၍ပို၍လူသိမ်ားလာေပၿပီ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ပိုေကာင္းသည့္ကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သူတို႔၏တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ဘဝမ်ားတြင္ အ႐ွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာ၍ ထိုအတုိင္း ျပဳမူေနထိုင္ေနၾကေပသည္။ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အသန္႔စင္ဆံုးေသာဘာသာတရား၏ သင္ၾကားဆံုးမမႈမ်ား(က်မ္းစာေတာ္မ်ား)အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ (ၿပီးျပည့္စံုေသာ စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္)

(၂၀)ရာစု၏ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ဘဟာအီသာသနာအတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသူ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ လူမႈေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ၌ၿပိဳင္ဘက္ကင္းၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏သံတမန္အျဖစ္ လူသိမ်ားထင္႐ွားခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ျဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာဘုရား႐ွင္(ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္) ပ်ံလြန္ၾကြျမန္းေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ အျခားဘာသာ၊ သာသနာမ်ားကဲ့သို႔ ဂိုဏ္းဂဏကြဲျပားမႈမ်ား လံုးဝမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ထား ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ေရးသားေတာ္မူခ်က္မ်ားတြင္ ဘဟာအီသာသနာ၏ က်မ္းစာေတာ္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ ျပန္ဆိုခြင့္႐ွိသူအျဖစ္သာမက ယံုၾကည္မႈစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ား အတိုင္း ေနထိုင္ျပသမႈတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာစံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္၊ အ႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ဘက္သို႔ လွည့္ၾကရန္အတြက္ ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ ပ်ံလြန္ၾကြျမန္းေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ဖခမည္းေတာ္၏ ဆံုးမၾသဝါဒ ေတာ္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ အ႐ွင္၏အံ့မခန္းေသာ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ လူသားေလာကအတြက္ အမႈထမ္းရြက္မႈမ်ားျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ဂုဏ္သတင္းကို အလ်င္အျမန္ပင္ ကမာၻတစ္ခုလံုးဆီ ျပန္႔ပြားသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။

အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္၏ အမႈထမ္းရြက္မႈျဖင့္ အ႐ွင့္ဖခမည္းေတာ္၏သာသနာေတာ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ရန္ႏွင့္ ဖခမည္းေတာ္ရည္မွန္းေတာ္မူထားေသာ လူသားေလာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အ႐ွင္သည္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီး အေျခတည္ကာစျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔၏ ကနဦး ေျခလွမ္းအတြက္လည္း လမ္းညႊန္ျပသ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ မွားယြင္းစြာအက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္္သည္ အီဂ်စ္၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရာက္ရိွေစရန္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

မည္သူမဆို အ႐ွင္ႏွင့္ မိတ္သဟာျဖစ္ခဲ့ပါမူ အ႐ွင္သည္ အလြန္တရာေကာင္းမြန္ေသာ သ႐ုပ္ျပသသူတစ္ဦး ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ အ႐ွင့္မိန္႔ခြန္းမ်ားက ညိႈ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္ျခင္း၊ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားႏွင့္ နာမ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း၊ လူတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ျမွဳပ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။

ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္ – ဘဟာအီသာသနာ၏ သာသနာထိန္းႀကီး

စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကမာၻႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္ သာသနာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ဘဟာအီသာသနာဝင္ထု၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္သည္ အ႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ကို ပဋိညာဥ္သစၥာေတာ္၏ ဗဟိုမ႑ိဳင္႐ွင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္။ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အ႐ွင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္တြင္ ဘဟာအီမ်ားသည္ အ႐ွင္၏ေျမးေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဘဟာအီသာသနာ၏ သာသနာထိန္းႀကီးဟု အမည္နာမတပ္ထားသည့္ ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီ အ႐ွင္ျမတ္ဖက္သို႔ လွည့္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ သာသနာထိန္းႀကီးတို႔သည္ သာသနာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေစရန္၊ ဘဟာအြလႅာဘုရားရွင္၏ လက္ရိွအခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အခ်ဳိ႕ဥပေဒေတာ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ တိုးတက္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပဌာန္းခြင့္ကို အတူတကြ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၃၆) ႏွစ္တိုင္ ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္သည္ အ့ံမခန္းေသာ အေျမာ္အျမင္၊ ပညာဥာဏ္ျပည့္ဝမႈႏွင့္ ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ သာသနာဝင္ထုကို စနစ္တက် ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ သာသနာဝင္ထု၏ နားလည္မႈကို နက္႐ိႈင္းေစျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူသားေလာက တစ္ရပ္လံုးကို စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ သိသိသာသာ ႀကီးမားေသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ ေရးဆြဲေတာ္မူခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ သာသနာဝင္ထု၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးရာသည္ ကမာၻတစ္ခုလံုးသို႔ အလ်င္အျမန္ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။

အ႐ွင္သည္ ဘဟာအီသာသနာ၏ က်မ္းစာေဒသနာေတာ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္း၊ သာသနာေတာ္၏ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား သန္႔႐ွင္းရာေျမတြင္ မ်ားျပားလာေစျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာမ်ားကို သာသနာဝင္မ်ားထံ ေရးသားေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေျပာင္းလဲလာေစမည့္ အင္အားရပ္မ်ားကို ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ေလးနက္ေသာ ထုိးထြင္အျမင္မ်ားကိုေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

အတိုင္းအဆမ႐ွိသာ အ႐ွင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အ႐ွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း မသိေသာ လူတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကိို လက္တြဲေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းစသည့္ အမွတ္ရေနေစေသာ ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္၏ ေခါင္းေဆာင္အရည္အေသြး မ်ားကို အားလံုးတို႔က တအ့ံတၾသ ေလးစားခဲ့ၾကရသည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ဘဟာအီသာသနာေတာ္၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ယေန႔ေခတ္အတြက္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ပဋိညာဥ္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္း ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ဥပေဒသေတာ္မ်ားပါရွိသည့္ က်မ္းစာအုပ္ျဖစ္ေသာ ကီတာဘီအကၠဒက္စ္က်မ္းေတာ္တြင္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အဖြဲ႕ဝင္(၉)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး (၅)ႏွစ္တိုင္းတြင္တစ္ႀကိမ္ ႏိုင္ငံတိုင္းရွိ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ဘဟာအီသာသနာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအားလံုးက မဲေပး၍ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၾကရသည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္က လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္းဘက္မွ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ လံု႔လစိုက္ၾကရန္၊ ပညာေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တစ္ကမာၻလံုး ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေရး၊ လူသားတို႔ကို ေျဖာင့္မတ္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာရိွသူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ အဆင့္အေျခကို ကာကြယ္ေပးရန္ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ထံမွ အခြင့္အာဏာကို ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သို႔ အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ အစဥ္အၿမဲ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ဘဟာအီသာသနာ၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အားအင္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ သာသနာေတာ္၏ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာ က်မ္းစာပိုဒ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဖံုးကြယ္ေနသည့္၊ အတိအလင္း မေဖၚျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၁၉၆၃)ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စတင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ေသာ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ကမာၻ႔ဘဟာအီ သာသနာဝင္ထုတစ္ရပ္လံုး၏ အရည္အေသြးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာေသာ ကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈႀကီး တည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ လမ္းညႊန္မႈေပးခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေတာ္ မူေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္ ဘဟာအီသာသနာဝင္ထု၏ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း အေတြးအေခၚႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားကို အေသအခ်ာ ထည့္သြင္းထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းသည္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ကမာၻႀကီးအမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္႐ိွရန္ သင္ယူေနၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ကမာၻႀကီးတြင္ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းပင္ အခက္အခဲအသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီး အခက္အခဲတိုင္းအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အေျဖမ်ားကို အခ်ိန္၏ လိုအပ္ခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အက်ဳိးေဆာင္ရြက္သူမ်ားျဖစ္ေသာ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံသို႔ လႊဲအပ္ထားသင့္ေလသည္။