ေ႐ွာ္ဂီအဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္

ေ႐ွာ္ဂီအဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္ – ဘဟာအီသာသနာ၏ သာသနာထိန္းႀကီး

စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ ကမာၻႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ဆိုသည့္ သာသနာေတာ္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ႏွင့္ ဘဟာအီသာသနာဝင္ထု၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္သည္ အ႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ကို ပဋိညာဥ္သစၥာေတာ္၏ ဗဟိုမ႑ိဳင္႐ွင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းေတာ္မူခဲ့သည္။ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အ႐ွင္ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္တြင္ ဘဟာအီမ်ားသည္ အ႐ွင္၏ေျမးေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ဘဟာအီသာသနာ၏ သာသနာထိန္းႀကီးဟု အမည္နာမတပ္ထားသည့္ ေ႐ွာ္ဂီအဖန္ဒီ အ႐ွင္ျမတ္ဖက္သို႔ လွည့္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။

ကမာၻ႔သမာဓိအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ သာသနာထိန္းႀကီးတို႔သည္ သာသနာဝင္မ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုလိုက္နာေစရန္၊ ဘဟာအြလႅာဘုရားရွင္၏ လက္ရိွအခ်ိန္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အခ်ဳိ႕ဥပေဒေတာ္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာရန္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ တိုးတက္ေနေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီေသာ ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပဌာန္းခြင့္ကို အတူတကြ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

(၃၆) ႏွစ္တိုင္ ေ႐ွာ္ဂီအဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္သည္ အ့ံမခန္းေသာ အေျမာ္အျမင္၊ ပညာဥာဏ္ျပည့္ဝမႈႏွင့္ ႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈ တို႔ျဖင့္ သာသနာဝင္ထုကို စနစ္တက် ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ သာသနာဝင္ထု၏ နားလည္မႈကို နက္႐ိႈင္းေစျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစျခင္းႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေနေသာ လူသားေလာက တစ္ရပ္လံုးကို စည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ သိသိသာသာ ႀကီးမားေသာ ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ ေရးဆြဲေတာ္မူခဲ့ေသာ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းသည့္အစီအစဥ္ျဖင့္ ေ႐ွာ္ဂီအဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္၏ လမ္းညႊန္မႈေအာက္တြင္ သာသနာဝင္ထု၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုေရးရာသည္ ကမာၻတစ္ခုလံုးသို႔ အလွ်င္အျမန္ အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။

အ႐ွင္သည္ ဘဟာအီသာသနာ၏ က်မ္းစာေဒသနာေတာ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုျခင္း၊ သာသနာေတာ္၏ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား သန္႔႐ွင္းရာေျမတြင္ မ်ားျပားလာေစျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာမ်ားကို သာသနာဝင္မ်ားထံ ေရးသားေတာ္မူခဲ့ျခင္း၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ၏ ေျပာင္းလဲလာေစမည့္ အင္အားရပ္မ်ားကို ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာ႐ႈေထာင့္မွ ေလးနက္ေသာ ထုိးထြင္အျမင္မ်ားကိုေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

အတိုင္းအဆမဲ့ေသာ အ႐ွင္၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အ႐ွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၏ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ ပိုင္ဆိုင္ထားေၾကာင္း မသိေသာ လူတို႔၏ စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကိို လက္တြဲေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းစသည့္ အမွတ္ရေနေစေသာ ေ႐ွာ္ဂီအီဖန္ဒီအ႐ွင္ျမတ္၏ ေခါင္းေဆာင္အရည္အေသြး မ်ားကို အားလံုးတို႔က တအ့ံတၾသ ေလးစားခဲ့ၾကရသည္။