အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္

အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ (ၿပီးျပည့္စံုေသာ စံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္)

(၂၀)ရာစု၏ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္ေတာ္မူေသာ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ဘဟာအီသာသနာအတြက္ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးသူ ျဖစ္လာခ့ဲသည္။ လူမႈေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ၌ၿပိဳင္ဘက္ကင္းၿပီး ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏သံတမန္အျဖစ္ လူသိမ်ားထင္႐ွားခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒသည္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈအတြက္ျဖစ္ၿပီး သာသနာေတာ္ကို တည္ေထာင္ေတာ္မူေသာဘုရား႐ွင္(ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္) ပ်ံလြန္ၾကြျမန္းေတာ္မူၿပီးသည့္ေနာက္ အျခားဘာသာ၊ သာသနာမ်ားကဲ့သို႔ ဂိုဏ္းဂဏကြဲျပားမႈမ်ား လံုးဝမျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္မႈကို ျပဳလုပ္ထားေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ေရးသားေတာ္မူခ်က္မ်ားတြင္ ဘဟာအီသာသနာ၏ က်မ္းစာေတာ္မ်ားကို အနက္အဓိပၸါယ္ ျပန္ဆိုခြင့္႐ွိသူအျဖစ္သာမက ယံုၾကည္မႈစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ား အတိုင္း ေနထိုင္ျပသမႈတြင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာစံနမူနာျပပုဂၢိဳလ္ အ႐ွင္၏ သားေတာ္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္ဘက္သို႔ လွည့္ၾကရန္အတြက္ ဆံုးမသြန္သင္ေတာ္မူခဲ့သည္။

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ ပ်ံလြန္ၾကြျမန္းေတာ္မူၿပီးေနာက္ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္သည္ ဖခမည္းေတာ္၏ ဆံုးမၾသဝါဒ ေတာ္မ်ားအတိုင္း ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ အ႐ွင္၏အံ့မခန္းေသာ ဂုဏ္အင္လကၡဏာမ်ား၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ လူသားေလာကအတြက္ အမႈထမ္းရြက္မႈမ်ားျဖင့္ သာသနာေတာ္၏ဂုဏ္သတင္းကို အလွ်င္အျမန္ပင္ ကမာၻတစ္ခုလံုးဆီ ျပန္႔ပြားသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့သည္။

အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္၏ အမႈထမ္းရြက္မႈျဖင့္ အ႐ွင့္ဖခမည္းေတာ္၏သာသနာေတာ္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ရန္ႏွင့္ ဖခမည္းေတာ္ရည္မွန္းေတာ္မူထားေသာ လူသားေလာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အ႐ွင္သည္ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးေတာ္မူခဲ့ၿပီး အေျခတည္ကာစျဖစ္ေသာ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔၏ ကနဦး ေျခလွမ္းအတြက္လည္း လမ္းညႊန္ျပသ ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။ မွားယြင္းစြာအက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး လြတ္ေျမာက္လာေသာအခါ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္္သည္ အီဂ်စ္၊ ဥေရာပႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သာသနာေတာ္ျပန္႔ပြားေရာက္ရိွေစရန္ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

မည္သူမဆို အ႐ွင္ႏွင့္ မိတ္သဟာျဖစ္ခဲ့ပါမူ အ႐ွင္သည္ အလြန္တရာေကာင္းမြန္ေသာ သ႐ုပ္ျပသသူတစ္ဦး ျဖစ္ေတာ္မူျခင္း၊ အ႐ွင့္မိန္႔ခြန္းမ်ားက ညိႈ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္ျခင္း၊ လူတို႔၏ စိတ္ႏွလံုးမ်ားႏွင့္ နာမ္ဝိညာဥ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေတာ္မူႏိုင္ျခင္း၊ လူတစ္မ်ိဳးတည္းျဖစ္သည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္ခ်က္တြင္ ႏွစ္ျမွပ္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းတို႔ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရလိမ့္မည္။