ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္


ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ (လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ထံပါးမွ ပညာေပးအ႐ွင္)

 

သမိုင္းစဥ္တေလွ်ာက္ေလ့လာၾကည့္ပါကဘာသာ၊ သာသနာအားလံုးတို႔သည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား(ဥပေဒေတာ္မ်ား) ကိုခ်မွတ္ျခင္း၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေထာင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ဘာသာ၊ သာသနာအာလံုး၏ ကိုယ္က်င့္တရားပိုင္းဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္းခ်စ္ျခင္းေမတၱာအျပည့္အဝျဖင့္ ညီညြတ္မွ်တသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ျမွင့္တင္ေပးရန္နွင့္ လူတို႔၏ စုေပါင္းေနထိုင္ေသာဘဝမ်ားကို တိုးတက္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ အမ်ားအက်ဳိးေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေပမည္။

 

လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္ထံမွ အလင္းေတာ္ရအ႐ွင္တစ္ပါးပြင့္ထြန္းလာျခင္းဆိုသည္မွာ သဗၺညဳတေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ကိန္းဝပ္ျခင္း(အလင္းေတာ္ရျခင္း၊ ဘုရားအျဖစ္ကိုရ႐ိွျခင္း)ပင္ျဖစ္ၿပီး ထိုအ႐ွင္အားျဖင့္ လူသားေလာကအားေနာက္ထပ္တိုးတက္ေသာအဆင့္အေျခတစ္ခုအတြက္ ကမာၻေလာက၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစေလသည္။

 

၁၉ ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္သည္ “ထာဝရဘုရားသခင္၏ ဘုန္းက်က္သေရေတာ္”ဟု အနက္အဓိပၸါယ္ရေသာဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္ကို အသစ္ေသာသာသနာေတာ္ႏွင့္အတူ လူသားေလာကသို႕ ေစလႊတ္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း(၄ဝ)တိုင္တိုင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ က်မ္းစာပိုဒ္ငယ္မ်ား၊ သဝဏ္လႊာမ်ား၊ ဆုေတာင္းမ်ား၊ က်မ္းစာအုပ္မ်ားစြာတို႔သည္ အ႐ွင္၏ ကေလာင္ေတာ္မွ စီးဆင္းလာခဲ့သည္။ အ႐ွင္သည္ လူတို႔၏ဘဝမ်ားတြင္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္မ်ဳိးလံုးမွ စံုတူဖြ႔ံၿဖိဳးမႈဆီသို႔ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ အစဥ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာကမာၻ႔ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႀကီး၏ မူေဘာင္ကိုခ်မွတ္ေပးေတာ္မူခဲ့သည္။

 

“ငါအ႐ွင္သည္ ကမာၻေျမႏွင့္ဆိုင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈကိုဘယ္အခါမွ် မလိုလားခဲ႔။ ငါအ႐ွင္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာဘုရား႐ွင္က ေတာင္းဆိုထားသမွ်ကို ခံရေတာ္မူသည့္အ႐ွင္ (အလင္းေတာ္ရဘုရား႐ွင္) ျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း လူသားမ်ားထံဖြင့္ဟေၾကျငာေတာ္မူရန္ပင္ျဖစ္သည္။”

                                                                                              -ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္

 

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္သည္ ယေန႔လူသားမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာဆံုးမၾသဝါဒမ်ားကို လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္္ထံမွ လူသားေလာကသို႔ ယူေဆာင္လာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ႏွစ္ေပါင္း(၄ဝ)တိုင္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးျခင္းတို႔ကိုခံစားခဲ့ရသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ အ႐ွင္၏ ဘဝအသက္တာႏွင့္ အ႐ွင္ယူေဆာင္လာသည့္ သာသနာေတာ္ကိုကမာၻတလႊားတြင္ ပို၍ပို၍လူသိမ်ားလာေပၿပီ။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ ပိုေကာင္းသည့္ကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သူတို႔၏တစ္ကိုယ္ရည္ႏွင့္ စုေပါင္းေနထိုင္သည့္ဘဝမ်ားတြင္ အ႐ွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို သင္ယူေလ့လာ၍ ထိုအတုိင္း ျပဳမူေနထိုင္ေနၾကေပသည္။ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ ဆံုးမၾသဝါဒေတာ္မ်ားကို ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အျမင့္မားဆံုးႏွင့္ အသန္႔စင္ဆံုးေသာဘာသာတရား၏ သင္ၾကားဆံုးမမႈမ်ား(က်မ္းစာေတာ္မ်ား)အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။