ဗြီဒီယိုမ်ား

Dawn of the Light (ေရာင္ျခည္သစ္၏ အ႐ုဏ္ဦး)

အႁမြာအလင္းေတာ္ရ ဘုရားရွင္ျမတ္မ်ားမွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္က်ေရာက္ေသာ ဘာဗ္ဘုရားရွင္‌ေမြးဖြားသန႔္စင္ေတာ္မူေသာ ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္အတြက္ ႐ိုက္ကူးထားသည္။

Comments are closed.