အရြယ္ေရာက္သူတို႔အတြက္ စာရိတၱပညာေရး


ယေန႔ေခတ္ လူ႔ေလာကအတြက္ ဘဟာအြလႅာဘုရားရွင္ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈအဖဲြ႔ အစည္းႏွစ္ခုစလုံးကို ႀကီးမားေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈဟုဆိုရာတြင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနေသာ လူတို႔၏ႏွလံုးသားမ်ားကို ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ၊ အျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးအေပၚ ပီတိအျဖစ္ခံစားႏုိင္ေသာ ႏွလုံးသားမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အသြင္ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ လိုအပ္ေသာ အသိပညာကိုရယူ၍ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ စုေပါင္းပါဝင္၍ ေလ့လာေဆြးေႏြးၾကသည္။

 

Camera 360

 

လူတစ္ဦးခ်င္း အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အရာအားလံုးကို ျဖတ္ေတာက္၍ ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္သကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ရည္ အက်ဴိးစီးပြားအတြက္သာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္းမဟုတ္ေပ။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အတြင္းပိုင္း ႏွလံုးသားသည္ ျဖဴစင္လာၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ စစ္မွန္ေသာ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ တစ္ကိုယ္ရည္အသြင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ရန္ လိုအပ္သည္။

 

လူတစ္ဦးခ်င္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔မွာ ခြဲျခား၍ မရႏုိင္ေပ။ သူ႔ေခတ္ခ်ိန္အခါအတြက္ ၾကြလာပြင္႔ေတာ္မူသည့္ အလင္းေတာ္ရ ဘုရားရွင္မ်ား၏ ဆိုဆံုးမစကားမ်ားကို ေလ့လာ၍ လက္ေတြ႕လိုက္နာက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ ဘုရားရွိခိုးျခင္းတို႔ ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္အခါတြင္ လူတစ္ဦး၏ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစသည္။ အျပည့္ဝဆံုးေသာ တစ္ကိုယ္ရည္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ မိမိတို႔၏ဘဝမ်ားကို ႏွစ္ျမဳပ္၍ လူသားေကာင္းက်ဴိးအတြက္ အမႈထမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

 

တစ္ကိုယ္ရည္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ လိုအပ္ေသာစြမ္းရည္မ်ား၊ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အသိပညာမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုႏွင့္ နည္းစနစ္က်နစြာ သိရွိေစရန္ႏွင့္ ၎တို႔ကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္ေစရန္ ေလ႔လာေရးဝိုင္းရွိ သင္ခန္းစာတစ္ခုခ်င္းစီက မီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။ ေလ႔လာေရးဝိုင္းတြင္ လူငယ္၊ လူႀကီးမ်ား၏ အေတြးအေခၚမ်ား၊ အယူအဆမ်ားႏွင့္ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္သည့္ အႏွစ္သာရမ်ားစြာျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း ပုံေဖာ္တည္ေဆာက္ထားသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ေလ႔လာေရးဝိုင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့လာျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ ဝန္းက်င္ရွိကေလးမ်ားအား နည္းစနစ္မွန္ကန္ေသာ စာရိတၱအေျခခံအုတ္ျမစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ တတ္သစ္စလူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ပ်ဴိးေထာင္ေပးျခင္း၊ မိမိတို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိလူငယ္၊ လူႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ အဓိပၸါယ္ရွိ္ေသာ စကားမ်ားေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၏ စြမ္းရည္မ်ားကို ပ်ဴိးေထာင္ေပးျခင္းစသည့္ လူသားေလာက ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ အမႈထမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။