ကမာၻႀကီးေျပာင္းလဲေရး မိခင္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပး


မိခင္မ်ား၏ အေရးပါလွေသာပါဝင္မႈသည္သူတို႔ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပသည္။ သူတို႔ရပ္ရြာသာယာဝေျပာေစရန္အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ရွိေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတို႔မိသားစုဝန္းက်င္ကို ေျပာင္းလဲေစရန္ ကူညီေပးႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ယေန႔ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ခံစားေနရသည့္ မ်ားျပားလွသည့္ နာက်င္မႈေဝဒနာမ်ားကို ကုစားေပးျခင္းအားျဖင့္ လူမူအဖြဲ႔အစည္းအား ေျပာင္းလဲေပးရန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈကို ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မိခင္မ်ားသည္ တရားဝင္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ခံထားရသူမ်ားျဖစ္သည္။

 

Tha Nat Khar

 

ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလံုးသည္ မိမိ၏မိသားစုမွ စတင္ေျပာင္းလဲရပါမည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲရာတြင္ မိခင္ေရာဖခင္ပါ အေရးပါေသာ္လည္း မိခင္၏အခန္းက႑သည္ ပိုမိုအေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိခင္သည္ မိသားစုအတြက္ အစားအေသာက္ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ သားသမီးမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ မိမိခင္ပြန္းသည္ ႐ွာေဖြထားသည့္  ဥစၥာပစၥည္းမ်ားအား စနစ္တက်သံုးစြဲရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုု၏ က်န္းမာေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း အေရးပါသည့္ေနရာတြင္ရွိေနသည္။ မိခင္တြင္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရး အားနည္းေနပါက မိသားစုအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

 

အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ လက္မႈပညာပိုင္းဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို လူသားေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈနယ္ပယ္တိုင္းတြင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေပမည္။ သို႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိခင္မ်ားစစ္မွန္ေသာ ပညာတတ္ေျမာက္ရန္မွာ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ၎သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အသိပညာ၏ အသီးအပြင့္မ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေရးႏွင့္ မိသားစုဘဝသာယာလွပေရးတို႔အတြက္ အထိေရာက္ဆံုးနည္းလမ္းပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။