ကေလးပညာေရး


“ကေလးမ်ားသည္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ရတနာတြင္းတစ္တြင္းျဖစ္ၿပီး ပညာေရး တစ္ခုတည္းျဖင့္သာလွ်င္ ထိုေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကိုတူးေဖၚရ႐ိွႏိုင္ေပသည္။”

 

Kindergarten

 

ကေလးမ်ားသည္ ထူးျခားစြာ ျဖစ္တည္လာသူမ်ားျဖစ္၍ သူတိ႔ုတြင္ ကိုယ္ပိုင္အရည္္အခ်င္းမ်ား၊ စြမ္းရည္မ်ားကိန္းဝပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုစြမ္းရည္မ်ားမွာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ၾကင္နာတတ္ျခင္း၊ ႐ိုးသားျခင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာျခင္း၊ အမွန္ေျပာဆိုျခင္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ စြမ္းရည္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကေလးမ်ားတြင္ ထိုစြမ္းရည္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္မွာ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အေျခခံအခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဖေယာင္းတိုင္တြင္ အလင္းေပးႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္႐ိွေသာ္လည္း သူကိုယ္တိုင္ မီးမထြန္းႏိုင္ေပ။ ထြန္းညိွေပးမည့္သူ႐ိွမွသာ မီးလင္းလာေပမည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ ကေလးမ်ားတြင္ ႐ိွၿပီးသားစြမ္းရည္မ်ား ကိုေပၚလြင္ထင္႐ွားလာေစရန္မွာ စာရိတၱ ပညာေရးျဖင့္သာလွ်င္ ေဖၚထုတ္ႏိုင္ေပသည္။

 

Children Class

 

ကေလးပညာေရးက သူတို႔တြင္႐ွိေသာ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားကို ေပၚလြင္ထင္႐ွားေစၿပီး သူတို႔ဘဝရွင္သန္ပံုႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ထိုစာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာအရည္အေသြးမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္တတ္ေစရန္ ကူညီေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားအတြက္ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာပညာေရးသည္ ဘဟာအီသာသနာဝင္ထု၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားထဲမွ အေျခခံက်ေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေနျဖင့္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္မ်ားစြာကတည္းက ပံုေဖၚေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားအားဘုရား႐ွင္မ်ား၏ အမိန္႔ေတာ္မ်ား အတိုင္း  ေနထိုင္တတ္ေစရန္ႏွင့္ အေသြးအေရာင္မ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖစ္တည္ထားေသာ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အားလံုးကို လူတစ္မ်ိဳးတည္း ဆိုသည့္အျမင္ျဖင့္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္လာေစရန္ပင္ျဖစ္သည္။

 

“လူသားအေနျဖင့္ လူသားအားလံုးတို႔ကိုးကြယ္ရာ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာအရွင္အတြက္ အမႈထမ္းရြက္ျခင္း အားလံုးတို႔ထဲတြင္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အမႈေတာ္ထမ္းျခင္းမွာ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္ၾကားေပးၿပီး ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။”

 

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ကေလးမ်ားအား စစ္မွန္ေသာ ပညာေပးရန္မွာ အလြန္ပင္ အေရးႀကီးလွေပသည္။