လူ႔သေဘာသဘာဝ


ဘဟာအီသာသနာ၏ က်မ္းစာေဒသနာေတာ္မ်ားအရ လူသား၏ သဘာဝသည္ နာမ္ဝိညာဥ္ေပၚတြင္ အေျချပဳထားသည္။ လူသားမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခႏၶာကိုယ္မ်ားသည္ ကမာၻေျမႀကီးေပၚတြင္ တည္႐ိွေနေသာ္လည္း လူတစ္ဦးစီတိုင္းအတြက္ မျမင္ႏိုင္ေသာ၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္ၾကည့္မွ သိျမင္ႏိုင္ေသာ ထာဝရတည္႐ိွေနသည့္ နာမ္ဝိညာဥ္သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ မ႐ိွမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ပံုရိပ္ ျဖစ္သည္။

 

နာမ္ဝိညာဥ္သည္ ခႏၶာကုိယ္ကို သက္ဝင္လႈပ္႐ွားေစၿပီး လူသားႏွင့္ တိရစာၦန္ကို ခြဲျခားေပးထားသည္။ အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္္ႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီၾကားတြင္ ထိုအ႐ွင္ေစလႊတ္ေတာ္မူေသာ အလင္းေတာ္ရအ႐ွင္မ်ားကို ကိုးကြယ္ဝတ္ျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္သာ ထိုနာမ္ဝိညာဥ္သည္ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးသည္။ ထုိဆက္သြယ္ မႈသည္ ဘုရား႐ိွခိုးျခင္း၊ ထိုပညာေပးအ႐ွင္မ်ား၏ ေရးသားေတာ္မူခ်က္မ်ားမွ အသိပညာမ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးက်ျခင္း၊ ထာဝရဘုရားသခင္အား ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာ တကိုယ္ရည္ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ လူသားေလာက အတြက္ အမႈထမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရသည္။ ဘဝ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘာျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ ထိုလုပ္ရပ္ မ်ားကို လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းအားျဖင့္ ပံုေပၚလာေပသည္။

 

ဘဝကို နာမ္ခႏၶာပိုင္းမွ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္းသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစသည္။ ပထမဦးစြာ လူတစ္ဦးခ်င္း စီတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ လူမႈေရးပိုင္းတိုးတက္မႈတို႔အတြက္ အေျခခံထားေသာ ေမြးရာပါအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ မ်ားျပားလာေပမည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ားမွာ ယံုၾကည္မႈ၊ သတၱိ၊ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ သနားၾကင္နာျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ ခံထိုက္ျခင္းႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းတို႔ ပါဝင္ေပသည္။ ထိုအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ထင္ရွားလာေလေလ လူအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုလံုး တိုးတက္လာေလေလျဖစ္သည္။

 

ေနာက္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈသည္ အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္၏ အလိုဆႏၵေတာ္အတိုင္း ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေနထိုင္ျခင္းသည္ အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ထံသို႔ ပိုမိုနီးကပ္သြားေစၿပီး ေသၿပီးေနာက္အသက္တာအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ႐ုပ္ခႏၶာေသဆံုးၿပီးေနာက္ နာမ္ဝိညာဥ္ဘဝမ်ားတြင္ `အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္္၏ ကမာၻမ်ား´ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္တည္ရာေနရာမ်ားဆီသို႔ ဝိညာဏခရီးစတင္ထြက္ခြာရသည္။ ထိုတိုးတက္ေရာက္ရိွရမည့္ခရီးကိုအစဥ္အလာအားျဖင့္ ‘ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္’ ‘နိဗၺာန္’ ႏွင့္ ပံုပမာခိုင္းႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ အကယ္၍ နာမ္ဝိညာဥ္သည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္က်႐ံႈးပါက ထိုနာမ္ဝိညာဥ္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင္ႏွင့္ ေဝးကြာစြာတည္႐ိွေပမည္။ အလံုးစံုတို႔ကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာ အရွင္ထံမွ ေဝးကြာေသာ အေျခအေနကို ‘ငရဲ’ ဟု အဓိပၸါယ္သက္မွတ္ႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၊ နိဗၺာန္ႏွင့္ ငရဲတို႔သည္ အတိအက် သက္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားဟု မမွတ္ယူဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အလံုးစံုတို႔ကို သိျမင္ေတာ္မူေသာအရွင့္ အလင္းဆီသို႔ နီးကပ္ျခင္းႏွင့္ ေဝးကြာျခင္းတ႔ို၏ ကြာျခားခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။