နာမ္ဝိညာဥ္၏ အသက္တာ


နာမ္ဝိညာဥ္သည္ လူသားအားလံုးတို႔ ကိုးကြယ္ရာအရွင္၏ နာမ္ေလာကမွ အစျပဳေလသည္။ ၎သည္ ႐ူပကမာၻ (ေလာကီ)႐ိွ အရာအားလံုးတို႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေလသည္။ လူသားတစ္ဦးသည္ ပဋိသေႏၶ႐ိွစဥ္ကပင္ နာမ္ေလာကမွလာေသာ နာမ္ဝိညာဥ္သည္ သေႏၶသားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္ရာမွ အစျပဳျဖစ္ေပၚလာေလသည္။ ဤသို႔ဆက္သြယ္ေပါင္းစပ္မႈသည္ ေလာကီသေဘာ ေပါင္းစပ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ေပ။ နာမ္ဝိညာဥ္သည္ ႐ုပ္ခႏၶာအတြင္းသို႔ ဝင္ျခင္း၊ ထြက္ျခင္း၊ ႐ုပ္ခႏၶာဆိုင္ရာ ေနရာမ်ားတြင္ အက်ဳံးဝင္ ေနထိုင္ျခင္းမ႐ိွေပ။ ဤနာမ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ ႐ုပ္ခႏၶာဆက္သြယ္ ေနမႈသည္ အလင္းေရာင္ႏွင့္ အလင္းျပန္ႏိုင္ေသာ မွန္ေၾကးမံုတို႔ႏွင့္ အလားတူေပသည္။ မွန္ေၾကးမံုထဲတြင္ ေပၚေနေသာ အလင္းသည္ ထိုမွန္ထဲတြင္ ရွိမေနေပ။ ဤအလင္းသည္ ျပင္ပမွလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာ နာမ္ဝိညာဥ္သည္ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ တည္ရွိေနျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎ႏွင့္ ႐ုပ္ခႏၶာသည္ ထူးျခားစြာ ဆက္သြယ္ေနၿပီး ၎တို႔ႏွစ္ခုေပါင္းမွ လူသားတစ္ေယာက္ ရပ္တည္အျဖစ္ ေနႏိုင္ေပသည္။

 

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ နာမ္ဝိညာဥ္၏ တိက်ေသခ်ာေသာ သေဘာသဘာဝကို နားမလည္ႏိုင္ေပ။ ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္က မိန္႔ၾကားေတာ္မူသည္မွာ “ထာဝရဘုရားသခင္၏ အမွတ္လကၡဏာေတာ္၊ ေကာင္းကင္ဘံု၏ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျဖစ္ေသာ ယင္းနာမ္ဝိညာဥ္၏ အစစ္အမွန္ကို ပညာတတ္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားပင္ ဖမ္းဆုပ္မိရန္ က်႐ံႈးၿပီး ယင္းနာမ္ဝိညာဥ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆန္းက်ယ္မႈကို ေတြးေတာၾကည့္၍မရသကဲ့သို႔ အစဥ္အၿမဲပင္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။” နာမ္ဝိညာဥ္သည္ “သူ၏ ဖန္ဆင္း႐ွင္ကို အေကာင္းျမတ္ဆံုး ေၾကျငာေပးရန္၊ အ႐ွင္၏ တန္ခိုးစြမ္းအားေတာ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္၊ ထာဝရဘုရားသခင္၏အမွန္တရားကို ဖက္တြယ္ထားရန္ႏွင့္ အ႐ွင္၏ေ႐ွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးျခင္းေၾကာင့္ သူ၏ဦးေခါင္းကို ညႊတ္ထားရန္အတြက္ ဖန္ဆင္းထားသမွ်အရာ အားလံုးထဲမွ ပထမဆံုး အရာပင္ျဖစ္သည္။”

 

ထိုနာမ္ဝိညာဥ္၏ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္သာ လူသားသည္ တိုးတက္မႈကို ရ႐ိွႏို္င္သည္။ အဗၺဒြလ္ဘဟာအ႐ွင္ျမတ္က မိန္႔ၾကားထားသည္မွာ “နာမ္ဝိညာဥ္သည္ အရာဝတၳဳမ်ား၏ အစစ္အမွန္ကို ႐ွာေဖြေတြ႔႐ိွႏိုင္ၿပီး၊ ျဖစ္တည္ေနျခင္း၏ ထူးျခားမႈကိုလည္း သိ႐ိွနားလည္ႏိုင္ကာ၊ တည္႐ိွေနျခင္း၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္နက္နဲမႈကို ထြင္းေဖာက္ျမင္ႏိုင္ေလသည္။ သိပၸံပညာမ်ား၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား၊ အႏုပညာရပ္မ်ား၊ အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာမ်ား၊ တကၠသိုလ္ပညာရပ္မ်ား၊ စူးစမ္း ေလ့လာမႈမ်ား၊ လက္ေတြ႕လုပ္ရပ္ အားလံုးတို႔သည္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း႐ိွေသာ နာမ္ဝိညာဥ္ကို သိျမင္ နားလည္လာေစရန္ ေလ့က်င့္ျခင္းမွသာ ရ႐ိွႏိုင္ေလသည္။”

 

အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ မွန္တစ္ခ်ပ္ကဲ့သို႔ျဖစ္လွ်င္ ယင္းမွန္၏ ျပည့္ဝေသာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ားကို မွန္သည္ အေရာင္ေတာက္ပေနၿပီး အလင္းဘက္သို႔ မ်က္ႏွာလွည့္ထားမွသာလွ်င္ ေဖၚထုတ္ျပသႏိုင္ေပသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နာမ္ဝိညာဥ္မ်ား၏ မွန္မ်ားသည္ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းျမင့္ျမတ္ေသာ က်မ္းစာေတာ္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို သိုမွီးျခင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အျပဳအမူမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း၊ လူသားေလာကအတြက္ အမႈထမ္းျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ေတာက္ပလာႏိုင္ေပသည္။