ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ


 

ဘဟာအီသာသနာေတာ္အေၾကာင္း ပို၍ အေသးစိတ္သိရိွလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားတြင္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

info@bahai.org.mm ႏွင့္  ဖုန္းနံပါတ္  ၀၁၅၅၆၇၆၄ ႏွင့္  ၀၉၇၉၉၅၅၆၇၆၄ တို႔တြင္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။