ကမာၻေပၚရွိ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းေတာ္မ်ား


ဘဟာအီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ အျခားဘာသာမ်ား၏ ခ်ာ့ခ်္(ခရစ္ယာန္ဘုရား႐ိွခိုးေက်ာင္း)၊ ေစတီ၊ ဗလီ ကဲ့သို႔ေသာဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ဝတ္ျပဳျခင္းအတြက္ စုေဝးရာေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ အေဆာက္အဦမ်ား ေဆာက္လုပ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္။ ထုိ႔ျပင္ အႏွစ္သာရရွိေသာ တျခားေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားလည္း ႐ိွေနေသးသည္။

 

New Delhi Temple

ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္၏ အနာဂတ္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေဒသ၏ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းေတာ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသက္တာအတြက္ စုစည္းရာေနရာမ်ား တစ္ေန႔တြင္ ျဖစ္လာရမည္ျဖစ္ၿပီး လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ၏ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္လာေပမည္။

 

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ သာသနာေတာ္ တိုးတက္ျပန္႔ပြားမႈ၏ အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ တိုက္ႀကီးတစ္ခုစီအတြက္ အနည္းဆံုးဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ တစ္ခုစီျဖင့္ စုစုေပါင္း ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း(၇)ခု ေဆာက္လုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။ သာသနာေတာ္၏ ယခုတိုးတက္မႈ အဆင့္အေျခတြင္ ဘဟာအီမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးဆိုသည္ထက္ ပိုမိုအဓိပၸါယ္ေလးနက္ကာ လူမႈေရးႏွင့္ ဝိညာဏပိုင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚတြင္ အာ႐ံုစိုက္ထားသည္။ ထို႔ျပင္ ၎ဝတ္ေက်ာင္း ေတာ္မ်ားကို ကမာၻႀကီးအား ဘာသာတရား၏ ဝတ္ျပဳမႈပံုစံသစ္ဆီသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးေသာ မီးျပတိုက္မ်ား အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားသည္။

 

ဘုရား႐ိွခိုးေက်ာင္းတိုင္းတြင္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပုိင္ထူးျခားေသာ ဒီဇိုင္းပံုစံမ်ား႐ိွၿပီး တညီတညြတ္တည္းဆိုသည့္ အႏွစ္သာရႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ဗိသုကာပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား႐ိွေနေသးသည္။ ဘဟာအီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအားလံုးသည္ အနားကိုးဖက္ႏွင့္ အလယ္ဗဟုိတြင္ အမိုးခံုးတစ္ခု ႐ိွရေပမည္။

 

ပထမဆံုးဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ကို အာ႐ွတိုက္အလယ္ပိုင္း႐ိွ ႐ု႐ွားႏိုင္ငံအစ္႐ွ္ကာဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ (၁၉ဝ၈)ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္မူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအီလီႏိြဳတ္စ္ ျပည္နယ္၊ ခ်ီကာဂိုၿမိဳ႕ ေျမာက္ဖက္႐ိွ မီခ်ီဂန္ကန္၏ ကမ္းေျခ႐ိွ ေဝါမတ္ၿမိဳ႕၌ ၁၉၅၃ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယင္းဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ သည္ အေ႐ွ႕တိုင္းႏွင့္ အေနာက္တိုင္းဗိသုကာလက္ရာပံုစံမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္မ်ားစြာျဖတ္သန္း ၿပီးေနာက္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လည္ပတ္သူမ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ယူဂန္ဒါႏိုင္ငံ ကန္ပါလာၿမိဳ႕၊ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕အနီး၊ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဖရန္႔ဖာ့ၿမိဳ႕၊ ပနားမားႏိုင္ငံပနားမားၿမိဳ႕၊ အေနာက္စမိုးဝါးႏိုင္ငံ အာပီရာၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ဘဟာအီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားတည္႐ိွၾကသည္။

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္အသစ္တစ္ခုကို ၁၉၆၈ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ယင္းဝတ္ေက်ာင္းေတာ္၏ ဗိသုကာဒီဇိုင္းပံုစံသည္ ၾကာဖူးပံုစံဒီဇိုင္းျဖစ္သည္။ ပြင့္ဖတ္ ၉ ခုႏွင့္ ေရကန္ ၉ ကန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ယင္းဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အေဆာက္အဦးသည္ လူ၂၅ဝဝေက်ာ္ခန္႔ ဝင္ေရာက္ဝတ္ျပဳ ႏိုင္ေလသည္။ နယူးေဒလီ႐ိွ ယင္းဝတ္ေက်ာင္းေတာ္သည္ ကမာၻ႔ဆြဲေဆာင္မႈ အ႐ိွဆံုးေနရာမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လည္ပတ္သူေပါင္း(၂၅)သိန္းေက်ာ္ခန္႔႐ိွသည္။ ဟိႏၵဴေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ႐ိွ မည္သည့္ဘာသာဝင္ျဖစ္ေစ လူဦးေရ ၁ သိန္းထက္မနည္းေသာ လူမ်ားလာေရာက္လည္ပတ္ၾကသည္။ အေလးအနက္ဆိုရမည္ဆိုလွ်င္ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားအားလံုးသည္ ဘာသာေပါင္းစံုအတြက္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔တြင္ တရားေဒသနာေတာ္မ်ား၊ ဝတ္ျပဳဆုေတာင္းနည္းမ်ားကို ကန္႔သက္မထားေပ။ ဓမၼေ႐ွ႕ေဆာင္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးလည္းမ႐ိွေပ။

 

ကမာၻတစ္လႊားတြင္ ေနာက္ထပ္တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေသာ ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါင္း(၁၂ဝ)ေက်ာ္ခန္႔႐ိွေလသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပထမဆံုးဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ အစ္႐ွ္ကာဘတ္ကဲ့သို႔ပင္ ဘဟာအီမ်ား႐ိွေသာ ေဒသတိုင္းတြင္ သူတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ဝတ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔သည္ ရပ္ရြာလူထုအသက္တာ၏ လူမႈေရးပိုင္း၊ သိပၸံပညာပိုင္း၊ ပညာေရးပိုင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈျဖင့္ အမႈထမ္းျခင္းတို႔အတြက္ ပင္မဗဟိုေနရာမ်ား ျဖစ္လာေပမည္။