“ညီညြတ္ေရး တဲနန္းေတာ္သည္ စိုက္ထူေလၿပီ၊ သင္တို႔အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ႏိုင္ငံျခားသားဟူ၍ အမွတ္မျပဳသင့္။ ကမာၻႀကီးသည္ တစ္ခုတည္းေသာ တုိင္းျပည္ျဖစ္၍ လူသားအားလံုးတို႔သည္ ၎၏ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။” (ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္)

“ႏႈတ္အားျဖင့္ မိတ္ေဆြျဖစ္မူတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေက်နပ္မေနပါႏွင့္၊သင္ႏွင့္ထိေတြ႕မိသူတိုင္းအား ျပင္းျပေသာ အၾကင္နာေမတၱာႏွလံုးသားျဖင့္ ဆက္ဆံပါေလ။” (ဘဟာအြလႅာဘုရား႐ွင္)

ဘဟာအီသာသနာသည္ အျခားဘာသာမ်ားကဲ့သို႔ ဘုရား႐ွင္တစ္ဆူ ၾကြလာပြင့္ေတာ္မူလာၿပီး အသစ္ေသာက်မ္းစာျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ကမာၻ႔သာသနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤသာသနာသည္ ၁၈၄၄ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေရာက္႐ိွခဲ့သည္။ ဘဟာအီသာသနာ ပြင့္ထြန္းေပၚေပါက္လာသည့္ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသားအားလံုးတို႔အား မိသားစုတစ္စုတည္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ကမာၻႀကီးအား တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တည္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူသားအားလံုး ေပါင္းစည္းညီညြတ္ ၾကေစရန္ျဖစ္သည္။


ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ကမာၻအႏွ႔ံအျပား႐ိွ လူသားမ်ားၾကားတြင္ ပ်က္စီးယိုယြင္းလာေသာ စာရိတၱမ်ားအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ႏွင့္ ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ကမာၻႀကီးတည္ေဆာက္ရန္ လူသားအက်ဳိးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္လာေစေရးသည္ ပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

သမိုင္းစဥ္

ဘဟာအီသာသနာသည္ ၁၈၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္႐ိွခဲ့ၿပီး ထိုမွတဆင့္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ဆက္လက္ တိုးတက္ျပန္႔ပြား ေရာက္႐ိွခဲ့သည္။

ဘုရားရိွခိုးျခင္းအႏွစ္သာရ

လူသားတိုင္းသည္ ႐ုပ္ခႏၶာ အသက္႐ွင္ရပ္တည္ရန္ အစာစားျခင္းသည္ အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ နာမ္ခႏၶာ အသက္႐ွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ ဘုရား႐ိွခိုးျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည္။